ثبت آگهی

ضامن برای اجرای احکام/ضامن برای طلاق غیابی

 •  
  •   09196513016
  •    نوع قیمت گذاری: توافقی
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  ضامن برای اجرای احکام/ضامن برای طلاق غیابیضامن برای اجرای احکام/ضامن برای طلاق غیابیضامن برای اجرای احکام/ضامن برای طلاق غیابیضامن برای اجرای احکام/ضامن برای طلاق غیابیضامن برای اجرای احکام/ضامن برای طلاق غیابیضامن برای اجرای احکام/ضامن برای طلاق غیابیضامن برای اجرای احکام/ضامن برای طلاق غیابیضامن برای اجرای احکام/ضامن برای طلاق غیابی

  ضامن برای اجرای احکام/ضامن برای طلاق غیابی


  انجام خدمات ضمانت زندانی نظیراجاره فیش حقوقی/جوازکسب (کفالت) سندجهت کلیه مراجع قضایی کشورفوری
  ۰۹۱۹۶۵۱۳۰۱۶


  ضامن برای اجرای احکام/ضامن برای طلاق غیابی ضامن برای اجرای احکام/ضامن برای طلاق غیابی Aug 13, 2017 - برای اجرای حکم غیابی، پس از اتمام فرصت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، محکوم له باید تأمین بسپارد، یعنی ضامن معرفی کند؛ فیش حقوقی، جواز کسب، ... تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاق دارد و قانون گذار بیان داشته اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و اخذ تامین ... Apr 4, 2019 - برچسب ها: اخذ تأمین مناسب, تأمین اجرای حکم طلاق غیابی, تأمین اجرای حکم ... تبصره ۲ –اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین ...

    |     |     |     |  

  نصب ویندوز در محل خدمات کامپیوتری